The Joining Process

תהליך ההצטרפות להלל מתחיל בשיחת טלפון לקו הפתוח, שבה ניתן יהיה לקבוע האם הפונה אכן מתאים/ה לקבל שירות מהעמותה. בסיום השיחה תקבע לפונה פגישת היכרות עם איש מקצוע של העמותה לתכנון המשך התהליך.  

פגישת ההיכרות נועדה לתאם ציפיות ולבחון את יכולות ההשתלבות של הפונה בעמותה, וכן לקבל מידע נוסף על העמותה ושירותיה.

השלב השני והאחרון בתהליך הינו פגישת קבלת פנים בסניף. מטרות הפגישה הן להציג את הפעילויות והמענים השונים להלל מספקת, לבדוק במדויק מהם צרכי הפונה, ולהפנות לגורמים המתאימים שיכולו לסייע – אנשי צוות בעמותה או מתנדבים.

חשוב לציין, כי כל היוצאים/ות בשאלה המעוניינים להצטרף לעמותה עוברים את כל התהליך, גם אם יצאו בשאלה כבר לפני שנים.