ברזילאי, ש. (2001) דרך החול: "יציאה לשאלה" מהחברה החרדית והשתקפותה והשתקפותה הדיאכרונית בסיפורי חיים, האוניברסיטה העברית

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים

מאמרים נוספים